زرین فام دو فصلنامه علمی موزه آستان قدس رضوی

گنجینه های موزه آستان قدس رضوی، مجموعه ای است بی نظیر شامل آثار اهدایی و وقفی که از قرن های گذشته تاکنون بر این آستان ملکوتی تقدیم شده است.

 بسیاری از محققان به توصیف، تطبیق و تحلیل برخی از این آثار ارزشمند پرداخته اند، اما نظر به کثرت و تنوع آثار و اهمیت آن ها به لحاظ دوره های تاریخی و ارزش های هنری، بسیاری از آثار که می تواند اطلاعات مستندی در رابطه با تاریخ هنر اسلامی و تاریخ ایران در اختیار پژوهشگران قرار دهد، آنچنانکه شایسته است مورد بررسی و تحقیق تخصصی قرار نگرفته اند. همچنین می توان گفت مشابهت تاریخی و هنری آثار موزه های جهان، ضرورت تبادل یافته های علمی این مجموعه ها را نیز ایجاب می کند.

 با عنایت به موارد ذکر شده، نشریه زرین فام بر آن است ضمن فراهم نمودن امکان دسترسی پژوهشگران و متخصصان به منابع موزه رضوی، علاوه بر درج مقالات علمی در زمینه آثار این موزه، مقالات مرتبط با آثار سایر موزه های جهان، و به طور کلی دانش موزه ای و حفاظت و مرمت آثار را پذیرش نماید. دو فصلنامه زرین فام در این راه با تشکیل حلقه های علمی، سعی دارد در جهت ارتقای دانش موزه ای، با هدف صیانت و محافظت نظام مند از آثار و میراث گذشتگان گام بردارد.

انتشار دو فصلنامه به صورت الکترونیک و از سال 1400 آغاز میگردد.